محمد علی این حرفه ورزشی روزنامه نگاری را با یک مصاحبه خوش شانس آغاز کرد

محمد علی این حرفه ورزشی روزنامه نگاری را با یک مصاحبه خوش شانس آغاز کرد

جیم گری فرصت مصاحبه با برخی از بزرگترین افسانه های ورزشی دوران ما و همه زمان ها را پیدا کرده است. اکنون او کتاب جدید خود را منتشر می کند و در مورد تجربه ملاقات خود و تعامل با برخی از موارد صحبت می کند “بزها”.

Share