مدل کسب و کار خشم تخلیه می شود (E1728) – RT

مدل کسب و کار خشم تخلیه می شود (E1728) – RT

مکس و استیسی به وعده رئیس جمهور بایدن نگاه می کنند که چاپ بیشتر پول تورم را کاهش می دهد. بگو چی؟ آنها همچنین به “مدل کسب و کار خشم” رسانه های شرکتی نگاه می کنند که پس از ترامپ به رتبه بندی خود ضربه زده اند. در نیمه دوم ، ماکس به گفتگوی خود با Tavi Costa از شرکت Crescat Capital در مورد تورم بیش از حد و پنجاهمین سالگرد دلار آمریکا ادامه می دهد.

Share