مرحله ششم غم و اندوه – RT

مرحله ششم غم و اندوه – RT

دیوید کسلر ، متخصص غم و اندوه ، سال ها به خانواده ها کمک کرده بود تا از پس غم و اندوه خود برآیند ، که ناگهان فرزند خود را در 21 سالگی از دست داد. کسلر می گوید که آرزو می کند کاش می توانست به عقب برگردد و از هر خانواده ای نامه ای بنویسد و بگوید ، متاسفم ، من هیچ وقت نفهمیدم که شل کردن کودک واقعاً دردناک است. این مسئله او را به راهی احتیاج داده است که خودش به شفابخشی نیاز دارد. اکنون او کتاب جدیدی را شرح داده است که روشهای توانایی مقابله با غم و اندوه خود را شرح می دهد “یافتن معنا: مرحله ششم غم و اندوه”.

Share