مسابقه ای برای از دست دادن – RT

مسابقه ای برای از دست دادن – RT

در سراسر هیئت مدیره ، ترامپ در نظرسنجی قرار دارد و نه با یک امتیاز یا دو. به طور سنتی ، وظیفه کافی برای پیروزی در انتخابات مجدد کافی است. اما این بار به نظر می رسد مسابقه ای است که ممکن است ترامپ از دست بدهد. و روشن است ، این هیچ ارتباطی با جو بایدن ندارد. چطور شد ما به این نقطه رسیدیم؟

CrossTalking با Ameshia Cross و جو کالینز.

Share