مشکلات وام در میان همه گیر Covid-19 – RT

مشکلات وام در میان همه گیر Covid-19 – RT

سفرهای هوایی با وجود موج زیاد در مواردی که در مورد رمان عروق جدید وجود دارد ، به طور پیوسته در حال صعود بوده اند ، اما Covid-19 در بین عوامل TSA در حال افزایش است. و در حالی که ادعاهای بیکاری در حال کاهش است ، وضعیت وام در ایالات متحده هنوز هم مورد سوال است. میلیون ها وام مسکن در حال تحمل هستند و این نشان می دهد که درد در بازار به پایان نرسیده است. در همین حال ، بخش خدمات تحت تأثیر همه گیر Covid-19 قرار گرفته است. صنعت خدمات مواد غذایی تقریبا نیمی از نیروی کار خود را از دست داد ، زیرا بسیاری از مشاغل عمدتاً کوچک درهای خود را بسته بودند.

Share