مطالعه نشان می دهد که درمان های Covid-19 مسطح هستند – RT

مطالعه نشان می دهد که درمان های Covid-19 مسطح هستند – RT

کمیته اطلاعات مجلس در حال بررسی ایجاد آژانس برای مبارزه با اطلاعات نادرست است … چه مشکلی می تواند رخ دهد؟ پلیس بیشتر توصیه های جامعه را نادیده می گیرد. و طبق یک مطالعه جدید ، درمان های بالقوه Covid-19 در حال سقوط هستند.

Share