مقاومت و ستیزه جویی – RT

مقاومت و ستیزه جویی – RT

در نمایش این هفته ، کریس هجز با رهبر سابق پلنگ سیاه بالتیمور ، ادی کانوی ، در مورد ماهیت مقاومت ، برتری سفید و ظهور ستیزه جویی جدید سیاه صحبت می کند.

کتاب برادری که انتخاب می کنید گفتگویی است بین ادی کانوی و پاول کوتس. کانوی در مورد سرکوب دولت و راه سخت مقاومت در کشوری تأکید می کند که برای خرد کردن حرکات مقاومت در هیچ جایی متوقف نمی شود.

Share