نظرسنجی ها را باور دارید؟ – RT

نظرسنجی ها را باور دارید؟ – RT

بیش از یک هفته به انتخابات باقی مانده است ، بسیاری این سال را می پرسند ، “آیا نظرسنجی ها را باور دارید؟” بنابراین ، آیا باید به نظرسنجی ها اعتماد کنیم؟ آیا دلیل خوبی برای این کار داریم؟ و اگر این کار را نکنیم ، آیا به نتیجه انتخابات اعتماد خواهیم کرد؟

CrossTalking با ملیک عبدول و سارا اوانجلین نورمن.

Share