نمایش وین دوپری: آیا آمریکایی ها در جلسات دادرسی تایید بارت تنظیم می شوند؟

نمایش وین دوپری: آیا آمریکایی ها در جلسات دادرسی تایید بارت تنظیم می شوند؟

دادگاه عالی امروز سرانجام تقریباً درباره هر مسئله سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی نتیجه می گیرد. نباید قدرت گرفتن چندین دهه دادگاه ، ساختار دموکراسی ما را تهدید می کند. اما آیا این یک مسئله فوری برای همه رای دهندگان است؟

Share