نمایش وین دوپری: آیا Big Tech سانسور محافظه کاران با بایدن را در سمت خود متوقف می کند؟

نمایش وین دوپری: آیا Big Tech سانسور محافظه کاران با بایدن را در سمت خود متوقف می کند؟

دبیر مطبوعاتی بایدن ، جن پسکی گفت که دولت جدید در مورد حقیقت و شفافیت است. بایدن گفت که هر کسی را که در دولتش احترام نباشد ، اخراج خواهد کرد. آیا بیگ تک از خاموش کردن محافظه کاران عقب نشینی می کند؟

Share