نمایش وین دوپری: آیا MAGA هرگز می تواند ریاست جمهوری بایدن را بپذیرد؟

نمایش وین دوپری: آیا MAGA هرگز می تواند ریاست جمهوری بایدن را بپذیرد؟

بیشتر طرفداران Make America Great Again به رئیس جمهور وفادار هستند. ترامپ. آیا آنها برای پذیرفتن یک رئیس جمهور به اطراف می آیند بایدن ، یا آنها در برابر ریاست جمهوری بایدن مقاومت می کنند ، در حالی که برای بازگشت ترامپ در سال 2024 صبر می کنند؟

Share