نمایش وین دوپری: رسانه ها می خواهند بحث ها زیاد باشد تا بتوانند حقوق بگیرند!

نمایش وین دوپری: رسانه ها می خواهند بحث ها زیاد باشد تا بتوانند حقوق بگیرند!

رئیس جمهور ترامپ انتظارات از جو بایدن را واقعاً بسیار کم تعیین کرده است. اگر ترامپ در اولین مناظره بایدن را له نكرد ، می توانید تصور كنید كه روایت رسانه برای چند روز چگونه خواهد بود.

Share