نمایش وین دوپری: OPEN PHONES ، GSA به Biden Team اجازه می دهد تا روند انتقال POTUS را آغاز کند

نمایش وین دوپری: OPEN PHONES ، GSA به Biden Team اجازه می دهد تا روند انتقال POTUS را آغاز کند

اداره خدمات عمومی می گوید ، روند رسمی انتقال ریاست جمهوری می تواند پس از هفته ها تأخیر آغاز شود. رئیس آژانس ، امیلی مورفی ، منصوب ترامپ ، این خبر را دوشنبه شب در نامه ای اعلام کرد.

Share