نوع دوستی اغلب مضر است – مvanثر در نوع دوستی موثر – RT

نوع دوستی اغلب مضر است – مvanثر در نوع دوستی موثر – RT

در زمان عدم اطمینان ، همدلی قطب نمای اخلاقی ماست و نوع دوستی راه ماست. اما چگونه اطمینان حاصل کنیم که نیت خیر ما راه جهنم را هموار نمی کند؟ ما از مژده دهنده نوع دوستی موثر و استاد فلسفه در دانشگاه آکسفورد ، ویلیام مک آاسکیل ، سال می کنیم.

Share