هزاران شرکت هواپیمایی در اروپا ادامه دارد – RT

هزاران شرکت هواپیمایی در اروپا ادامه دارد – RT

محرک های فدرال برای بخش هواپیمایی خشک شده و منجر به خشم هزاران کارگر در این صنعت شده است. ما وضعیت مذاکرات محرک در واشنگتن دی سی و این که کاهش سفرهای هوایی برای غول های شرکت های هواپیمایی مریض به چه معناست ، تجزیه و تحلیل می کنیم.

Share