همان خاک قدیمی؟ دیمیتری سوسلوف ، معاون مدیر مرکز مطالعات جامع اروپا و بین المللی در HSE – RT

همان خاک قدیمی؟ دیمیتری سوسلوف ، معاون مدیر مرکز مطالعات جامع اروپا و بین المللی در HSE – RT

هرچه چیزها بیشتر تغییر کنند ، بیشتر ثابت می مانند. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ایالات متحده بسیاری از موارد ابتدایی را شامل می شود – اولین مسابقه بین مردم سپتامبر ، اولین رای گیری در هنگام همه گیری در سراسر کشور … تاکتیک های مورد استفاده برای جذب و منحرف کردن رای دهندگان کاملاً ثابت است. ادعاهای مربوط به فساد از سمت راست و استعدادهای درخشان از چپ ، همه طبق معمول ادعای دخالت روسیه ادویه دار شده اند. آیا می تواند کثیف تر شود؟ برای بحث در این باره ، اوكسانا با دیمیتری سوسلوف ، معاون مدیر مركز مطالعات جامع اروپا و بین الملل در HSE ، همراه می شود.

Share