همه گیر و سیاست جدید اقتصادی – RT

همه گیر و سیاست جدید اقتصادی – RT

نمایش الکس سالمون اقتصاد در حال توسعه بحران Covid-19 را مورد بررسی قرار می دهد و از اقتصاددانان برجسته ویکی پریس و جورج کروان سؤال می کند که آیا رکود طولانی مدت جهان اکنون اجتناب ناپذیر است و برای رفع چالش های دوران پس از همه گیری چه تفکر جدید اقتصادی لازم خواهد بود؟

Share