والمارت وارد تیم های حماسه TikTok می شود و تیم های طرفدار اعتصاب می کنند – RT

والمارت وارد تیم های حماسه TikTok می شود و تیم های طرفدار اعتصاب می کنند – RT

در پی برنامه رئیس جمهور ترامپ ممنوعیت TikTok از ایالات متحده تحت مالک فعلی خود ، مسابقه برای دستیابی به آن در حال گرم شدن است. ما نگاهی به ورودی والمارت به درون شکاف و اینکه چگونه غول تجارت می تواند مسابقه را متزلزل کند ، می اندازیم. و در پی ادامه اعتراضات علیه وحشیگری پلیس ، چندین تیم حرفه ای ورزشی برای اعتراض به این هدف دست به اعتصاب زده اند. ما شما را برای سرعت بخشیدن به وضعیت و اینکه شرکت های بزرگ وزن خود را به عقب جنبش اعتراضی می کشند ، آورده ایم.

Share