ویلیام شاتنر درباره موارد ناشناخته را توضیح می دهد

ویلیام شاتنر درباره موارد ناشناخته را توضیح می دهد

زمانی که بمیریم چه اتفاقی می افتد؟ آیا خون آشام های واقعی در نیواورلئان وجود دارد؟ آیا گربه ها توانایی های روانشناختی انسان را ردیابی می کنند؟ ویلیام شاتنر در سریال جدید خود در کانال تاریخ به پدیده های غیر قابل توضیح پیرامون ما شیرجه می زند.

Share