پایان جهان همانطور که می شناسیم؟

پایان جهان همانطور که می شناسیم؟

تنوع زیستی زمین به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی انسان و جنگل زدایی به سرعت در حال کاهش است. ریک اسنایدر ، فرماندار سابق میشیگان و دیگران به دلیل نقش آفرینی در بحران آب فلینت تحت اتهامات کیفری قرار دارند. و کوبا در روزهای پایانی ریاست جمهوری ترامپ به عنوان یک کشور حامی تروریسم اعلام شده است.

Share