پلیس پلیس پورتلند حمله کرد. آیا ورزش حرفه ای باید برگردد؟ – RT

پلیس پلیس پورتلند حمله کرد. آیا ورزش حرفه ای باید برگردد؟ – RT

فعالان و برخی رسانه ها از تصدیق این موضوع که پورتلند در محاصره است به دلیل آنتیفا و سایر آشوبگران با خشونت کنترل هسته مرکز شهر را تحت کنترل درآوردند. به نظر می رسد بسیار وحشتناک است مانند آنها خودشان را می سازند “تابستان عشق” نظرات. این هذیان آور و نادرست است.

مهمان ویژه: گرتچن اسمیت ، کد Vets

Share