پیچ و تاب های جدید در حماسه Deutsche Bank Epstein – RT

پیچ و تاب های جدید در حماسه Deutsche Bank Epstein – RT

جسی ونتورا و بریگیدا سانتوس بحث می کنند که چرا خانواده یک قاضی فدرال نظارت بر پرونده دویچه بانک – جفری اپشتین توسط یک فعال حقوق بشر قاتل و ظهور پلیس مخفی آمریکا هدف قرار گرفت. پروفسور اندرو راس در مورد جنبش عدم پذیرش بدهی صحبت می کند.

Share