چاک لیدل: از چشمهای سیاه تا دندانهای سفید

چاک لیدل: از چشمهای سیاه تا دندانهای سفید

چاک لیدل به عنوان مبارز UFC شناخته می شود که MMA را به جریان اصلی وارد کرده است. حالا او یک مرد تجارت است. او در مورد چگونگی سوار شدن به هواپیما ، اینکه چرا شخصاً از محصول سفید کننده دندانهای جدید خود و محصول خوبی برای جامعه استفاده می کند ، صحبت می کند.

Share