چرا برخی از طرفداران ترامپ هنوز ساکت هستند؛ بایدن تلاش می کند رای دهندگان سیاه پوست GA را جلب کند – RT

چرا برخی از طرفداران ترامپ هنوز ساکت هستند؛ بایدن تلاش می کند رای دهندگان سیاه پوست GA را جلب کند – RT

حضور ترامپ از پله برقی برج ترامپ خود پایین آمد تا کار اجرایی سرسخت خود را رها کند و برای رسیدن به بالاترین مقام در جهان انتخاب شود. او برنده شد. او اکثریت ساکت را از خواب بیدار کرد اما بسیاری از طرفداران ترامپ در پشت صحنه او را دنبال می کنند و دوست ندارند دوستان ، همکاران یا همسایگان آنها بدانند. چرا؟

Share