چه موقع آمریکایی ها بیدار می شوند که ببینند سیاستمداران با آنها بازی می کنند؟ – RT

چه موقع آمریکایی ها بیدار می شوند که ببینند سیاستمداران با آنها بازی می کنند؟ – RT

احزاب سیاسی همیشه سعی در تفرقه انداختن ما داشته اند ، زیرا ماهیت آنها همین است. شما به یکی رأی می دهید و به دیگری رأی نمی دهید. مقصر واقعی در همه سازمان های خبری شامل رسانه های اجتماعی است. سازمان های خبری داور حقیقت بودند و به همین دلیل قانون اساسی از آنها محافظت می کرد. اما آنها اکنون خود را با یک حزب سیاسی همسو کرده اند و از این رو همان کار احزاب سیاسی را که قرار بود تحت کنترل داشته باشند انجام می دهند. آنها قبلاً جهت گیری سیاسی می کردند اما اکنون حتی پنهان نمی کنند که از کدام طرف حمایت می کنند.

Share