چین روی رأی؟ – RT

چین روی رأی؟ – RT

مسئله بازی چین در چرخه انتخابات آمریکا چگونه است؟ هر دو ترامپ و بایدن خود را به عنوان سختگیری در پکن نشان می دهند. شاید آنها باشند – حداقل بلاغت. اما واقعیت داستان بسیار متفاوتی را بیان می کند – و آن دوجانبه است. ارتفاعات فرماندهی صنعت و دارایی برای چندین دهه در چین حاکم بوده و ثروت خود را نشان می دهد. این تقصیر چین است؟

CrossTalking با سارا هسو و جان گونگ.

Share