کار طبق معمول؟ – RT

کار طبق معمول؟ – RT

با شروع کشورها به پایان دادن به بستن قفل ها ، وقت آن است که آسیب های اقتصادی به جا مانده از این بیماری را ارزیابی کنیم. آیا دخالت دولت خیلی زیاد یا خیلی کم است؟ آیا طبق معمول می توان بازگشت به تجارت را داشت؟

CrossTalking با دیوید آر هندرسون و جان لاولند.

Share