کشوری برای تجارت کوچک (E1647) – RT

کشوری برای تجارت کوچک (E1647) – RT

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی به قتل عام قفل در دنیای تجارت کوچک نگاه می کنند. در نیمه دوم ، مکس به گفتگو با دیو کلوم در مورد سال بررسی می پردازد و در 12 ماه گذشته از نظر اقتصاد و فرهنگ تأمل می کند. آنها در مورد Great Reset و New Bretton Woods با دلار 50 ساله بحث می کنند.

Share