گزارش Keizer – راه حل های تابستانی: جاده افتراقی به وفور (E1579)

گزارش Keizer – راه حل های تابستانی: جاده افتراقی به وفور (E1579)

در این قسمت از گزارش Keizerمجموعه سالانه راه حل های تابستانی ، چت مکس و استیسی با کارآفرین فناوری ، جف بوث ، نویسنده کتاب “قیمت فردا: چرا کاهش قیمت کلید آینده ای فراوان است.” در صورت به اشتراک گذاشتن سود ، به آینده ای فراوان خواهد رسید. آنها اوضاع را با هوش مصنوعی بررسی می كنند و اینكه پیشرفت چین در این عرصه باعث شده یا نه ، علت اصلی ایجاد تنش ناگهانی بین ایالات متحده و پكن است. سرانجام ، آنها در مورد چگونگی آماده شدن برای بانک های مرکزی ارائه راه حل های چاپی بیشتر پول برای منفی برای مبارزه با آنها بحث می کنند.

Share