11 میلیون آمریکایی ممکن است با اخراج روبرو شوند و فرهنگ خیلی دور از ذهن را لغو کنند؟

11 میلیون آمریکایی ممکن است با اخراج روبرو شوند و فرهنگ خیلی دور از ذهن را لغو کنند؟

ما یک سوال بالقوه خطرناک می پرسیم: آیا فرهنگ لغو خیلی زیاد پیش رفته است؟ طبق یک گزارش جدید ، حداقل 11 میلیون خانوار در ماه های آینده می توانند با اخراج روبرو شوند.

Share