گوشت گیر در معرض خطر ، بانک ها در تقصیر ، بیمه AWOL – RT رفته اند

از آنجا که کارخانه های فرآوری گوشت در سراسر کشور به دلیل وجود انبارهای کالاها و ترس از آلودگی ، در حال تعطیل هستند ،

Read More

Share
1 2 3 24