2021 – چشم به جلو … – RT

2021 – چشم به جلو … – RT

با این حال به آن نگاه می کنید ، 2020 یک قطار بود. بنابراین ، همانطور که منتظر 2021 هستیم ، می خواهیم از دو دوست این نمایش بینش سیاسی و اقتصادی بگیریم.

کریس ویلیامسون و مایکل هادسون نظرات خود را در مورد آنچه که ما می توانیم در سال جدید به دنبال آن باشیم ، به اشتراک می گذارند.

Share