Angrynomics – RT

Angrynomics – RT

ترکیبی سنگین از اشتغال های ناخوشایند ، دستمزدهای راکد ، فرصت های کم رنگ و یک پای اقتصادی پیمانکاری ، بسیاری از افراد را به این حد سوق داده است.

این بدان معناست که مردم جهان چگونه جهان را تجربه می کنند و چگونه سیاستمداران و پزشکان اسپین توضیح می دهند که جهان ناسازگاری و عصبانیت را ایجاد می کند – این همان چیزی است که اقتصاددانان اریک لونرگان و مارک بیلیچال آن را Angrynomics می نامند.

Share