Covid زنجیره تأمین را خراب می کند

Covid زنجیره تأمین را خراب می کند

دیوانگی همه گیر ، آچار را در خط لوله معمولی مزرعه به جدول انداخته است که همه ما به آن وابسته هستیم.

فاصله اجتماعی این فصل پرشور تابستان را لغو کرده است و باعث می شود فیلمبرداران از محدوده اتاق های زندگی خود بیرون بیایند.

Share