Covid Lockdown 2 – RT

Covid Lockdown 2 – RT

با پنج سیستم مختلف برای سرکوب Covid احیا شده که هم اکنون در سراسر انگلیس و ایرلند در حال کار است ، الکس سالموند از دو متخصص بهداشت عمومی در سطح جهانی می پرسد که چه رویکردی می تواند مفید باشد. رئیس جدید منتخب BMA ، سر هری برنز و دکتر بهارات پانخانیا از دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر راهی برای پیام های مختلفی که مورد سو استفاده قرار گرفته اند پیشنهاد می کنند.

Share