CrossTalk ، نسخه قرنطینه ای: SCOTUS Follies

CrossTalk ، نسخه قرنطینه ای: SCOTUS Follies

روند تأیید که به احتمال زیاد امی کونی بارت را به عنوان دیوان عالی دیوان عالی کشور تبدیل خواهد کرد ، در حال جابجایی است. دموکرات ها و متحدان رسانه های لیبرال آنها روند رسیدگی را به شک می اندازند. از نظر قانونی ، تردیدهای آنها هیچ شایستگی ندارد. با این حال ، این چیزی نیست که بازی می کند. به زبان ساده دیوان عالی کشور سیاسی شده است – شاید برای همیشه. و “بسته بندی” دادگاه یک امکان واقعی است.

CrossTalking با داگ ود و رابرت پاتیلو.

Share