CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: برندگان و بازندگان

CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: برندگان و بازندگان

اولین مناظره ریاست جمهوری نور زیادی نشان داد ، اما گرمای زیادی نداشت. می توان استدلال کرد که هیچ یک از نامزدها از دست داده اند ، یعنی هیچ کدام برنده نشده اند. انعکاسی کامل از سیاست های کشور. با پایان یافتن مبارزات انتخاباتی ، آیا بحث ها تأثیر معناداری دارند؟ آیا چیزی به عنوان رأی دهنده بلاتکلیف وجود دارد؟

CrossTalking با LaDawn Jones و George Seay.

Share