CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: به سمت تجدید چینش؟

CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: به سمت تجدید چینش؟

نتایج چرخه انتخابات ایالات متحده بسیاری را متعجب کرد. هیچ موج آبی وجود نداشت و GOP در سراسر کشور شاهد دستاوردهایی بود. هر دو حزب اختلافات عمیق داخلی دارند. و صاحبان حقوق در هر دو حزب با چالش های پوپولیستی روبرو هستند. آیا این دستورالعمل مناسب برای یک آرایش مجدد سیاسی است؟

CrossTalking ، با کوین چاووس ، آنتون لازارو و وس بندیکت.

Share