CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: دیپلماسی شکسته – RT

CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: دیپلماسی شکسته – RT

تا ژانویه ، ممکن است رئیس جمهور جدید آمریکا وجود داشته باشد ، اما آنچه احتمالاً تغییر نخواهد کرد ، موضع واشنگتن در قبال ایران است. آیا درگیری نظامی اجتناب ناپذیر است؟ اگر یک طرف نتواند توافق نامه ها را رعایت کند ، دیپلماسی چه ارزشی دارد؟ و گزینه های ایران چیست

گفتگوی متقابل با آدام روزولت ، اسکات ریتر و محمد مرندی.

Share