CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: رئیس جمهور من نیستم؟

CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: رئیس جمهور من نیستم؟

بایدن ادعای پیروزی می کند ، اما در مورد کسانی که به ترامپ رأی دادند چه می توان گفت؟ چه کسی خواهد گفت “رئیس جمهور من نیست؟” و آیا اروپا با موج دیگری از تروریسم روبرو است؟ آیا ایدئولوژی نئولیبرالی نشانه هایی از فرسودگی را نشان می دهد؟

CrossTalking با گلن دیزن و خاویر مورو.

Share