CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: سیاست های بی روح

CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: سیاست های بی روح

جمله ای در واشنگتن وجود دارد: “اجازه ندهید که افراد کامل دشمن خوبها باشند.” این به طور مناسب جنگ سیاسی فعلی بر سر یک بسته محرک دیگر را توصیف می کند. در مرکز این کشمکش ، چه کسی برنده یا باخت قبل از انتخابات است. در این میان ، ده ها میلیون نفر رنج می برند و هیچ پایانی در چشم نیست. CrossTalking با برد بلانکنشی و هانا کاکس.

Share