CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: شکاف عمیق تر می شود

CrossTalk ، ویرایش قرنطینه: شکاف عمیق تر می شود

نتایج انتخابات تا به امروز در مورد وضعیت سیاست آمریکا به ما چه می گوید؟ هیچ موج آبی وجود نداشت ، در عوض حداقل یک موج قرمز وجود داشت. به جای تماس برای آشتی ، کسانی هستند که به دنبال مجازات طرفداران ترامپ هستند. یک گام به جلو، دو گام به عقب؟

CrossTalking با هووی هاوکینز و سورایا فااس.

Share