CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: هاگیا سوفیا – RT

CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: هاگیا سوفیا – RT

یکی از بزرگترین – اگر نه بزرگترین – کلیساهای تاریخ مسیحیت این است که به مسجد تبدیل شوند. اهمیت هاگیا سوفیا چیست و برای چه کسی اهمیت دارد؟ و ، امنیت انرژی اروپا – اگر نه استقلال – در تعادل قرار دارد.

CrossTalking با گلن دیزن و الكساندر مرکورییس.

Share