CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: چپ تندرو؟

CrossTalk ، QUARANTINE EDITION: چپ تندرو؟

رسانه های محافظه کار به ما می گویند چپ سیاسی در ایالات متحده رادیکال شده است. انتخاب جو بایدن در دورانی از سوسیالیسم عمیقاً کشور را تغییر می دهد. از طرف دیگر ، بایدن و بسیاری در مدار او ادعا می کنند هیچ چیز اساساً تغییر نخواهد کرد. بنابراین ، آن چیست؟ یا این – مثل همیشه – فقط در مورد قدرت است؟
CrossTalking با لورا فینک و جیسون نیکولز.

Share