CrossTalk درباره اقتصاد ، ویرایش قرنطینه: بهبود ‘K-Shaped’؟

CrossTalk درباره اقتصاد ، ویرایش قرنطینه: بهبود ‘K-Shaped’؟

از آنجا که جنگ فرهنگی در این چرخه انتخابات سیاست را به کام خود می کشد ، اقتصاد در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. میلیون ها نفر در حاشیه زندگی می کنند. تنها ثابت برای آنها عدم امنیت است. اقتصاددانان در مورد بهبود نهایی بحث می کنند. آنها از U ، V و L صحبت می کنند. اما آیا در واقع a است “K شکل” بهبود؟ زیر کلاس دائمی؟

CrossTalking با ریچارد ولف و پیتر شیف.

Share