CrossTalk درباره ایالات متحده ، ویرایش قرنطینه: برای همیشه تقسیم شده اید؟

CrossTalk درباره ایالات متحده ، ویرایش قرنطینه: برای همیشه تقسیم شده اید؟

آمریکایی ها تقسیم شده اند و این اختلاف تنها در حال گسترش است. مitutionsسساتی که برای اتحاد شهروندان طراحی شده اند با چالش روبرو می شوند. ایدئولوژی استثنا و تحمل شده است. دیوان عالی کشور اکنون قلمرو سیاست های حزبی است. و از همه بدتر ، مخالفان سیاسی دشمن قلمداد می شوند. آیا راهی برای خروج از این مارپیچ رو به پایین وجود دارد؟

CrossTalking با Ameshia Cross و Rory Riley-Topping.

Share