CrossTalk Bullhorns، QUARANTINE EDITION: Culturecide – RT

CrossTalk Bullhorns، QUARANTINE EDITION: Culturecide – RT

معنی و ارزش تاریخ چیست؟ چرا کسانی هستند که مصمم هستند تا آثار باستانی فرهنگی را ویران کنند و تاریخ را بازنویسی کنند؟ درک تاریخ – یک درک درست و پراکنده از تاریخ – واقعاً در مورد دو چیز است: تکریم و هشدار. “فرهنگ فرهنگی” که شاهد آن هستیم هر دو ایده را رد می کند.

CrossTalking با آندرانیک میگرانیان و گلن دیزن.

Share