CrossTalk Bullhorns ، ویرایش قرنطینه: Media AWOL

CrossTalk Bullhorns ، ویرایش قرنطینه: Media AWOL

رسانه های آمریکایی برای جلوگیری از تمرین روزنامه نگاری تقریباً در یک قدم هستند. باز هم ، ایدئولوژی واقعیت عوام را برهم می زند. و بعد از انتخابات ، چه تعداد رأی دهنده خواهند گفت “رئیس جمهور من نیست؟”

گفتگوی متقابل با جورج Szamuely و دیمیتری بابیچ.

Share