CrossTalk Bullhorns ، چاپ قرنطینه: توطئه کیست؟

CrossTalk Bullhorns ، چاپ قرنطینه: توطئه کیست؟

فضای رسانه ای تاریک است. اگر با روایت رسمی مخالف باشید ، به شما نظریه پرداز توطئه می گویند. مهم نیست که بسیاری از روایت های رسمی در واقع نظریه های توطئه هستند. و آیا فناوری بزرگ در جنگ با پوپولیسم است؟
گفتگوی متقابل با دیمیتری بابیچ و جورج ساموئلی.

Share