CrossTalk on اقتصاد ، QUARANTINE EDITION: پاسخ چپ

CrossTalk on اقتصاد ، QUARANTINE EDITION: پاسخ چپ

همه گیر Covid-19 اقتصادهای مختلف جهان را ویران کرده است. باز هم ، بسیاری از پایه های نظم نئولیبرال را زیر سوال می برند. این یک تمرین علمی نیست. میلیون ها نفر صدمه دیده اند ، و بدترین وضعیت هنوز نیامده است. آیا چپ پاسخ هایی دارد؟

CrossTalking با والتر اسمولارک و دنی هاییفونگ.

Share

پاسخی بگذارید